Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.11.17 / Atnaujinta 2014.11.27 13:52

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką arba į kilmės valstybę.

AGP išduodamas tik grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

Prašant išduoti AGP, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas (toliau – Prašymas);
  • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens, kuriam prašomas išduoti AGP (toliau – Pareiškėjas), amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
  • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi;
  • pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, kurio forma nustatyta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1V-377 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 597 „Dėl paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo" tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, tuo atveju, jeigu Pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento.

Prašant išduoti AGP Lenkijoje gimusiam vaikui, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas Prašymas;
  • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios Pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
  • Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
  • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas arba legalizuotas arba patvirtintas pažyma („Apostille“) užsienio valstybės institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas.

Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulatą Seinuose arba siunčiami paštu arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulate Seinuose asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulatą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

Atsiimdamas AGP Lenkijoje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą. Jo kopija atiduodama kartu su AGP.

Tuo atveju, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė asmeniškai, užpildė ir pasirašė pareiškimą, išrašytas AGP gali būti siunčiamas paštu.

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.

Konsulinis mokestis

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis yra 5 eurai.

Konsulinis mokestis gali būti neimamas, jeigu asmuo, kuriam išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas, negali jo sumokėti dėl svarbių priežasčių (dėl nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veiklos) ir konsuliniam pareigūnui pateikia dokumentą, oficialiai patvirtinantį nukentėjimo faktą.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.

Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, konsulinis pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Lietuvos atstovybėje dienos, priima sprendimą dėl AGP išdavimo.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarką reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata