Multilateral

Created: 2021.08.10 / Updated: 2023.06.14 16:07
 1. Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės susitarimas dėl kelių transporto
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Kingdom of Belgium, the Government of the Kingdom of Netherlands and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg on International Road Transport
  Atėnai, 1992.06.08
  Įsigaliojo 1995.01.01
  Vyriausybės 1992.12.08 nutarimas Nr. 1191p
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 96
 2. Sutartis tarp Danijos Karalystės Vyriausybės ir Estijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Rusijos Federacijos, Švedijos Karalystės vyriausybių bei Europos Bendrijų Komisijos dėl Baltijos Jūros Valstybių Tarybos Komisaro demokratinėms institucijoms ir žmogaus teisėms, taip pat teisėms asmenų, priklausančių mažumoms, sekretoriato Kopenhagoje
  Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Governments of the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Federal Republic of Germany, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Kingdom of Norway, the Republic of Poland, the Russian Federation, the Kingdom of Sweden and the Commission of the European Communities relating to the secretariat in Copenhagen of the Commissioner of the Council of the Baltic Sea States on democratic institutions and human rights, including the rights of persons belonging to minorities
  1995.06.02
  Įsigaliojo 1995.07.02
 3. Susitarimas dėl bandymų poligono Kioto mechanizmų taikymui Baltijos jūros regiono energetikos projektuose
  Agreement on a Testing Ground for Application of the Kyoto Mechanisms on Energy Projects in the Baltic Sea Region
  Gioteborgas, 2003.09.29.
  Įsigaliojo 2004.02.01
  Galiojimas : 16 str. -iki 2005-12-31,jei Kioto protokolas neįsigalios iki tosdatos, o jei įsigalios - iki 2012-12-31
  Ratifikuotas 2004.09.28 Nr. IX-2463
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 163
 4. Valstybių, dalyvaujančių Daugianacionalinėje nuolatinės parengties greitojo reagavimo brigadoje Jungtinių Tautų operacijoms, susitarimas dėl jų pajėgų statuso
  Ageement among the States participating in the Multinational Stand-by High Readiness Brigade for UN Operations regarding the Status of their Forces (SHIRBRIG SOFA)
  Kopenhaga, 2001.12.13
  Pasirašytas Kopenhagoje 2003.10.29
  Įsigaliojo 2004.06.28
  Ratifikuotas 2004.03.08 Nr. IX-2050
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 53
 5. Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo
  Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2004-2009 between the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the Republic of Lithuania
  Oslas, 2005.04.14, Briuselis, 2005.04.22
  Įsigaliojo 2005.04.22
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 70
 6. Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Rusijos Federacijos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybių susitarimas dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijos privilegijų ir imunitetų
  Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Federal republic of Germany, the republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the republic of Poland, the Russian Federation and the Kingdom of Sweden on the Privileges and Immunities of the Baltic Marine Environment Protection Commission
  Pasirašyta 1998-02-02 Helsinkio konvenciją priėmusių šalių.
  Ratifikuota 2004-07-15 Nr. IX-2367
  Įsigaliojo : LIETUVAI - 2004-11-04, Estijai- 1999-01-29, Suomijai- 1999-01-29, Vokietijai- 2004-06-11, Latvijai- 2006-01-26, Švedijai- 1999-01-29, Rusijai-2008-06-22 d., Lenkijai- dar negalioja
  Skelbta „V.žinios“ 2004, Nr. 134-4842
 7. Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2009–2014 metų EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo
  Oslas 2011-04-05.
  Įsigaliojo 2011-05-18.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2011 m. Nr. 71-3369.
 8. Estijos Respublikos Vyriausybės, Islandijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės, Lenkijos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Norvegijos Karalystės Vyriausybės, Rusijos Federacijos Vyriausybės, Suomijos Respublikos Vyriausybės, Švedijos Karalystės Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (NDPHS) sekretoriato įsteigimo
  Agreement between the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Finland, the Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Republic of Iceland, the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Kingdom of Norway, the Government of the Republic of Poland, the Government of the Russian Federation, and the Government of the Kingdom of Sweden on the Establishment of the Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-Being, NDPHS
  Sankt Peterburgas, 2011-11-25.
  Lietuvos Respublikos vardu pasirašytas 2016-04-13.
  Įsigaliojo 2017-03-20.
  Ratifkuotas Lietuvos Respublikos 2016 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. XIII-183.
  Skelbtas TAR, 2017-01-18, i. k. 2017-01064.

 9. Susitarimas dėl Bendro patentų teismo
  Agreement on a Unified Patent Court
  Briuselis, 2013-02-19.
  Įsigaliojo 2023-06-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2016 m. lapkričio 3 d. įstatymu Nr. XII-2733 (ratifikavimo įstatymas įsigalioja 2017-07-01).
  Skelbtas TAR, 2017-01-18, i. k. 2017-01065.

 10. Sutartis dėl Bendro patentų teismo Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninio skyriaus įsteigimo
  Agreement on the Establishment of a Nordic-Baltic regional division of the Unified Patent Court
  Briuselis, 2014-03-04.
  Įsigaliojo 2023-06-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2016 m. lapkričio 3 d. įstatymu Nr. XII-2733 (ratifikavimo įstatymas įsigalioja 2017-07-01).
  Skelbtas TAR, 2017-01-18, i. k. 2017-01066.

 11. Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Islandijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimas dėl Šiaurės investicijų banko
  Agreement between Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden concerning the Nordic Investment Bank
  Helsinkis, 2004.02.11
  Įsigaliojo 2005.01.01
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2004.09.28 įstatymu Nr. IX-2459
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 160.
  Nuo 2017-04-19 aktuali redakcija paskelbta TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19876.

  11.1. Susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas 2004 m. vasario 11 d. Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Islandijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimo dėl Šiaurės investicijų banko priede esančio Šiaurės investicijų banko statuto 14 skirsnis
  Agreement amending Section 14 of the Statutes, Annexed to the Agreement of 11 February 2004 between Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden concerning the Nordic Investment Bank
  Oslas, 2020-02-28.
  Neįsigaliojęs.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2020 m. gegužės 21 d. įstatymu Nr. XIII-2980.
  Skelbtas TAR, 2020-06-10, i. k. 2020-12680.

 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės investicijų banko garantijos susitarimas dėl investicinių projektų paskolų ir investicinių projektų garantijų pagal Statuto, pridedamo prie 2004 m. vasario 11 d. Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Islandijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės pasirašyto susitarimo dėl Šiaurės investicijų banko, 7 ir 8 skirsnius

 13. Guarantee Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and Nordic Investment Bank relating to Project Investment Loans and Project Investment Guarantees in accordance with Sections 7 and 8 of the Statutes attached to the Agreement concerning Nordic Investment Bank, signed 11 February 2004 between the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden
  Pasirašytas Helsinkyje 2017-04-19/Vilniuje 2017-04-24.
  Įsigaliojo 2017-04-24.
  Paskelbtas TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19847.

 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės investicijų banko garantijos susitarimas dėl aplinkosaugos investicinių projektų paskolų ir aplinkosaugos investicinių projektų garantijų pagal Statuto, pridedamo prie 2004 m. vasario 11 d. Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Islandijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės pasirašyto susitarimo dėl Šiaurės investicijų banko, 7 ir 9 skirsnius
  Guarantee Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and Nordic Investment Bank relating to Environmental Investment Loans and Enivornmental Investment Guarantees in accordance with Sections 7 and 9 of the Statutes attached to the Agreement concerning Nordic Investment Bank, signed 11 February 2004 between the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden
  Pasirašytas Helsinkyje 2017-04-19/Vilniuje 2017-04-24.
  Įsigaliojo 2017-04-24.
  Paskelbtas TAR 2017-12-11, i. k. 2017-19874.

 15. Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo
  Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021 between the Republic of Lithuania and Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway
  Vilnius, 2018-04-24 (Islandija 2018-04-18; Lichtenšteinas 20018-04-17; Lietuva ir Norvegija 2018-04-24).
  Įsigaliojo 2018-04-25.
  Skelbtas TAR, 2018-06-05, i. k. 2018-09364.
  15.1. Priedų pakeitimai.
  Įsigaliojo 2020-02-11.
  Susitarimo memorandumo 2020-02-11 konsoliduota versija skelbta TAR 2021-12-13 i. k. 2021-25735.
  15.2. 15.1. Priedų pakeitimai.
  Įsigaliojo 2021-10-21.
  Susitarimo memorandumo 2021-10-21 konsoliduota versija skelbta TAR 2021-12-13 i. k. 2021-25666.

 16. Susitarimas dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų apsaugos sutarčių nutraukimo
  Agreement for the Termination of Bilateral Investment Treaties between the Member States of the European Union
  Briuselis, 2020-05-05 
  Įsigaliojo: 2020-08-29. Lietuvos Respublikai įsigalioja 2021-09-04.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2021 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XIV-476.
  Skelbtas ES OL L169, 2020-05-29.

Subscribe to our newsletters

Captcha