Polityki sektorowe UE

Data utworzenia 2015.11.24 / Aktualizacja 2015.12.03 15:50

Koordynacja spraw UE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialne za poziomą koordynację spraw Unii Europejskiej na Litwie: koordynację przygotowania stanowiska Republiki Litewskiej, nadzoruje dyscyplinę procesu i jakość. Prace transpozycji i wdrożenia prawa UE są koordynowane przez Departamentu Prawa Europejskiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Litwy. Koordynacja kwestii UE między instytucjami na Litwie odbywa się na kilku poziomach. Stanowiska Republiki Litewskiej w kwestiach Rady UE są organizowane i koordynowane Litewskim Systemie Informacyjnym Integracji do UE (LINESIS). Stanowiska Republiki Litewskiej są omawiane w rządowej komisji UE (VESK) i uchwalane  podczas narady rządu (na posiedzeniu w razie potrzeby). Koordynację spraw UE na Litwie regulują uchwały rządu Republiki Litewskiej „W sprawie koordynacji spraw Unii Europejskiej“ oraz „W sprawie powołania komisji rządu ds. Unii Europejskiej“. Posiedzenia komisji rządu ds. UE odbywają się w każdy wtorek.

Polityki sektorowe UE

Sprawy ogólne

Rada do Spraw Ogólnych zajmuje się sprawami, które dotyczą więcej niż jednej z polityk Unii, takich jak rozszerzenie UE, wieloletniego budżetu UE, strategii regionalnych, a także kwestiami instytucjonalnymi i administracyjnymi.

Rada do Spraw Ogólnych koordynuje przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, dyskutuje nad jej ustaleniami i monitoruje ich realizację.

Szczegółowe informacje na stronie Rady do Spraw Ogólnych UE .

Sprawy zagraniczne

Rada do Spraw Zagranicznych, której przewodniczy Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, nadzoruje i podejmuje decyzje na temat wszystkich działań zewnętrznych Unii, w tym wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, handlu zagranicznego i współpracy na rzecz rozwoju. W ostatnich latach jednym z priorytetów Rady - w porozumieniu z Komisją Europejską, zapewnienie spójności działań zewnętrznych Unii Europejskiej z wykorzystaniem istniejących instrumentów Unii Europejskiej.

Rada do Spraw Zagranicznych w formacie handlu zagranicznego omawia wspólną zewnętrzną politykę handlową UE wobec państw trzecich.

Polityka współpracy rozwojowej jest prowadzona na rzecz pokoju, wspierania wzrostu gospodarczego i stabilności społecznej w świecie, zmniejszenia różnic pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się oraz integracji krajów rozwijających się z gospodarką światową.

Szczegółowe informacje na stronie Rady do Spraw Zagranicznych UE.

Sprawy gospodarki i finansów

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych bada koordynację polityki gospodarczej, kwestie związane z nadzorem fiskalnym finansów publicznych państw członkowskich, euro, rynków finansowych i kapitałowych, kwestie polityki stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z państwami trzecimi. Rada wspólnie z Parlamentem Europejskim zatwierdza roczny budżet Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na stronie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE.

Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) ustanawia kierunki polityki w wymiarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Rada JHA rozstrzyga kwestie dotyczące współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych. Zwraca również uwagę na obronę podstawowych praw obywateli UE i innych osób zamieszkujących UE oraz na kwestię obywatelstwa UE, a także kwestie związane z ochroną danych osobowych.

Rada JHA w zakresie spraw wewnętrznych rozstrzyga kwestie dotyczące migracji, azylu, polityki wizowej, zarządzania granicami. Zwraca się również uwagę na walkę z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, współpracy policji i innych organów ścigania, ochronie cywilnej.

Szczegółowe informacje na stronie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE.

Sprawy zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i ochrony konsumentów

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) podejmuje decyzje w sprawach udoskonalania polityki zatrudnienia, społecznej i zdrowotnej państw członkowskich w ramach bezpośredniej koordynacji odpowiedzialności państw członkowskich. Lepsza koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pomaga w eliminacji przeszkód dla swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej, pomaga chronić przed poważnymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego. Rada jest również platformą do współpracy państw członkowskich UE w zakresie wymiany dobrych praktyk i omówienia możliwych rozwiązań wspólnych problemów (np. bezrobocie młodzieży).

Szczegółowe informacje na stronie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów UE.

Konkurencyjność

Rada ds. Konkurencyjności skupia się nad obszarami polityki Unii Europejskiej dotyczącymi rynku wewnętrznego, przemysłu i badań w celu zapewnienia ścisłej koordynacji polityki i poprawy konkurencyjności Unii Europejskiej. Rada w nadzoruje i realizuje działania w ramach rynku wewnętrznego (w sprawie zamówień publicznych, wolnego przepływu usług i swobody przedsiębiorczości, swobody przepływu towarów, własności intelektualnej i przemysłowej, konkurencji i prawa spółek), inteligentnych regulacji, polityki małych i średnich przedsiębiorstw, przemysłu, tworzenia konkurencyjnego środowiska w sferze innowacji, badań i rozwoju technologicznego.

Szczegółowe informacje na stronie Rady ds. Konkurencyjności UE.

Transport, telekomunikacje i energia

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii rozstrzyga kwestie ważne dla rozwoju nowoczesnych i wydajnych systemów transportu, energetyki i telekomunikacji oraz ich sprawnego funkcjonowania w aspektach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Rada kształtuje politykę Unii Europejskiej w dziedzinie rozwoju sektora energetycznego, obejmuje takie zagadnienia, jak bezpieczeństwo dostaw zasobów energii, kwestie energii odnawialnej i jądrowej, efektywności energetycznej, tworzenia wewnętrznego rynku energii UE, przyczynia się do rozwoju polityki energetycznej UE z krajami trzecimi i innych kwestii.

W dziedzinie transportu Rada zagłębia się w kwestie związane z transportem drogowym, kolejowym, wodnym i lotniczym, w części telekomunikacyjnej omawia kwestie w zakresie łączności elektronicznej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, agendy cyfrowej. Rada dąży do stworzenia zintegrowanych europejskich sieci transportowych i telekomunikacyjnych, do otwarcia rynków krajowych i stworzenia społeczeństwa informacyjnego, usunięcia istniejących w państwach członkowskich różnic regulacyjnych odnoszących się do cen, standardów, warunków dostępu do rynku, zamówień publicznych i tak dalej.

Szczegółowe informacje na stronie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii UE.

Rolnictwo i rybołówstwo

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zajmuje się kwestiami rolnictwa odnoszącymi się do kreowania i realizacji Wspólnej polityki rolnej, ustanowienia ogólnej regulacji prawnej rynku wewnętrznego, leśnictwa, ochrony roślin, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. W sektorze rybołówstwa omawia się kwestie związane z formułowaniem i realizacją Wspólnej polityki rybołówstwa, zapewnienia zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych i właściwego zarządzania w sektorze rybołówstwa w celu zwiększenia konkurencyjności i utrzymania odpowiedniej jakości produkcji dla konsumentów.

Szczegółowe informacje na stronie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE.

Środowisko

Rada ds. Środowiska podejmuje decyzje w sprawie norm jakości ochrony środowiska w celu harmonijnej, zrównoważonej i trwałej działalności gospodarczej, odpowiedzialnego wykorzystania zasobów ziemi oraz w celu utrzymania odpowiedniego dla zdrowia ludzi środowiska. Rada omawia również kwestie współpracy międzynarodowej w rozwiązywaniu regionalnych i globalnych problemów ochrony środowiska, zwłaszcza zmiany klimatu i globalnego ocieplenia.

Szczegółowe informacje na stronie Rady ds. Środowiska UE.

Edukacja, młodzież, kultura i sport

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (EYC) podejmuje uchwały, które mają pomóc państwom członkowskim UE w rozwoju jakościowych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, pielęgnowaniu kultury narodowej i opiekę nad wspólnym dziedzictwem kulturowym. Rada wspólnie z Parlamentem Europejskim zatwierdza programy na rzecz promowania mobilności uczniów, nauczycieli oraz wykładowców, większego zaangażowania młodych ludzi w życiu demokratycznym UE.

Szczegółowe informacje na stronie Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu UE.

Prenumerata wiadomości

Captcha