Wkład Litwy w realizację Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO)

Data utworzenia 2015.11.24 / Aktualizacja 2015.12.04 07:45

Udział Litwy w Europejskiej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony jest częścią składową polityki bezpieczeństwa Litwy, opartej przede wszystkim na członkostwie w NATO. W zatwierdzonej uchwałą Sejmu RL z dn. 20 stycznia 2005 r. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego zawarto przepis, że Litwa, jako członek UE, ocenia ta organizację jako istotną gwarancję własnego bezpieczeństwa oraz stabilności całego kontynentu europejskiego, a jednym z kierunków naszej działalności jest aktywny udział w Wspólnej Europejskiej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz przyczynienie się do rozwoju Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Zalążki Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony zostały zatwierdzone w uprawomocnionym w 1993 roku Traktacie z Maastricht. Po wejściu w życie 1 grudnia 2009 r. Traktatu z Lizbony, przez dziesięć lat skutecznie wdrażana Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony jest dalej rozwijana jako Wspólna Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO).

Litwa jest aktywnym uczestnikiem Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, zarówno w rozwoju zdolności krajowych jak i w udziale w operacjach i misjach UE.

W ciągu ponad dekady UE, przyczyniając się do bezpieczeństwa międzynarodowego i utrzymania pokoju, w objętych konfliktami regionach i obszarach kryzysowych na całym świecie, rozmieściła ponad 30 misji i operacji EPBiO / WPBiO, z których duża część jest nadal w toku.

Operacje wojskowe Unii Europejskiej

Litwa aktywnie uczestniczy w operacji wojskowej UE EUNAVFOR Atalanta u wybrzeży Somalii, gdzie w sierpniu-październiku 2013 roku jednostka wojsk litewskich zabezpieczała statek Światowego Programu Żywnościowego ONZ, a w siedzibie w Northwood (ONZ) stały dyżur pełni oficer z Litwy. W rozpoczętej w 2013 r. wojskowej misji szkoleniowej w Mali (EUTM Mali) udział biorą w litewscy instruktorzy wojskowi. Litwa uczestniczyła w operacji wojskowej UE EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie, a także w już zakończonych wojskowych operacjach UE w Macedonii (CONCORDIA / FYROM, w 2003 roku) i Demokratycznej Republice Konga (EUFOR RD Kongo, w 2006 roku).

Operacje cywilne Unii Europejskiej

Litwa uczestniczy w następujących misjach cywilnych UE: Misja policyjna UE w Afganistanie (EUPOL Afganistan, od 2007 roku), Misja Obserwacyjna UE w Gruzji (EUMM Georgia, od 2008 roku), Misja UE w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX Kosovo, od 2008 roku), Misja Pomocy Granicznej w Mołdawii i Ukrainie (EUBAM Moldova-Ukraine, od 2005 roku). Litwa uczestniczyła w następujących misjach cywilnych UE: Misja policyjna UE w Palestynie (EUPOL COPPS od 2005 roku), Misja UE w zakresie praworządności w Gruzji (EUJUST Themis Georgia), misja policyjna UE w Macedonii (EUPOL Proxima FYROM), Misji policyjnej UE w Bośni i Hercegowinie (EUPM BiH), Wspólnej Misji UE w Iraku (EUJUST LEX Iraq), Misja Obserwacyjna UE w prowincji Aceh w Indonezji (AMM), Zespół Planowania UE w Kosowie (EUPT Kosowo).

Europejska Strategia Bezpieczeństwa

Ważnym impulsem dla rozwoju EPBiO / WPBiO była zatwierdzona przez Rade Europejską w grudniu 2003 roku Europejska Strategia Bezpieczeństwa, w której, na podstawie analizy zagrożeń dla UE, zostały sformułowane jasne cele, zasady i instrumenty funkcjonowania UE na świecie. W Strategii UE jest nazwana graczem globalnym, który powinien przyczynić się do zwiększania bezpieczeństwa na całym świecie. Jednym z głównych założeń strategii jest to, że system międzynarodowy powinien opierać się na skutecznej wielostronności i ważne decyzje muszą być formowane w otwartych konsultacjach z partnerami transatlantyckimi. W ogłoszonym w 2008 roku sprawozdaniu z realizacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa potwierdza się, że ​​Europa nadal będzie reagowała na nowe wyzwania, tak jak czyniła to przedtem. Obecnie niektóre kraje są zdania, że nastąpił czas rewizji strategii.

Prenumerata wiadomości

Captcha